Ref: 2936806 | Last Modified: 30-09-2020
Agency Property ID: Savills 244876

Crescent Heights

Crescent Heights, Tung Shan Terrace , Đông Bán Sơn , Hồng Kông

Bán: 21.000.000 HKD
Thanh toán hàng tháng: 81.526 HKD
Phần trả hàng tháng
Khoản vay :
Phần trả hàng tháng :
3   2   0
Diện tích gộp: 1.136 sqft ( 18.486 / sqft HKD)
Diện tích sàn: 916 sqft ( 22.926 / sqft HKD)

Thông tin bất động sản

Completed in 1996, Crescent Heights is a three-storey low rise apartment building consisting of a total of 36 units ranging from 896 - 1,543 sq.ft. Located in Tung Shan Terrace, it offers its residences a quiet and green living environment as well as convenience - 5 minutes walk to bus stop. (Stock Reference Number: 244876; Advertisement Date: 2015-04-28)

Số tiền hoặc giá trị của việc xem xét Tốc độ
< $2,000,000 1.5%
$2,000,000 - $2,176,470 $30,000 + 20% thừa trên $2,000,000
$2,176,470 - $3,000,000 3%
$3,000,000 - $3,290,330 $90,000 + 20% thừa trên $3,000,000
$3,290,330 - $4,000,000 4.5%
$4,000,000 - $4,428,580 $180,000 + 20% thừa trên $4,000,000
$4,428,580 - $6,000,000 6%
$6,000,000 - $6,720,000 $360,000 + 20% thừa trên $6,000,000
$6,720,000 - $20,000,000 7.5%
$20,000,000 - $21,739,130 $1,500,000 + 20% thừa trên $20,000,000
> $21,739,130 8.5%

Gởi yêu cầu
Nhận thêm thông tin

Sherry Liu (Residential Leasing)
gọi
Giấy phép Công ty: C-002450
Website: www.savills.com.hk
Giấy phép Đại lý: S-487527
Savills HK