Ref: 2937182 | Last Modified: 28-10-2020
Agency Property ID: landmarkasia-MEA875

Notting Hill

, Đông Bán Sơn , Hồng Kông

Bán: 9.800.000 HKD
Thanh toán hàng tháng: 38.045 HKD
Phần trả hàng tháng
Khoản vay :
Phần trả hàng tháng :
2   2   1
Diện tích gộp: 640 sqft ( 15.313 / sqft HKD)
Diện tích sàn: 459 sqft ( 21.351 / sqft HKD)

Thông tin bất động sản

Private Garden, L & D Room: Combined

Số tiền hoặc giá trị của việc xem xét Tốc độ
< $2,000,000 1.5%
$2,000,000 - $2,176,470 $30,000 + 20% thừa trên $2,000,000
$2,176,470 - $3,000,000 3%
$3,000,000 - $3,290,330 $90,000 + 20% thừa trên $3,000,000
$3,290,330 - $4,000,000 4.5%
$4,000,000 - $4,428,580 $180,000 + 20% thừa trên $4,000,000
$4,428,580 - $6,000,000 6%
$6,000,000 - $6,720,000 $360,000 + 20% thừa trên $6,000,000
$6,720,000 - $20,000,000 7.5%
$20,000,000 - $21,739,130 $1,500,000 + 20% thừa trên $20,000,000
> $21,739,130 8.5%

Gởi yêu cầu
Nhận thêm thông tin

Landmark Asia
gọi
Xem tất cả các danh mục bởi đại lý
Giấy phép Công ty: C-039785
Website: www.landmarkasia.com
Giấy phép Đại lý:
Landmark Asia Realty Limited