สรุปธุรกรรมสำหรับ Island Resort 8/2559:

7 ธุรกรรม ( 36.36% )
ค่าเฉลี่ย HKD $7.17 M ( 1.27% )
ค่าเฉลี่ย HKD $9,170 ตารางฟุต2 ( 3.85% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ