สรุปธุรกรรมสำหรับ Heng Fa Chuen 8/2559:

22 ธุรกรรม ( 120.00% )
ค่าเฉลี่ย HKD $7.24 M ( 13.48% )
ค่าเฉลี่ย HKD $10,558 ตารางฟุต2 ( 4.63% )
{{contentString}}
สรุปธุรกรรมสำหรับ Heng Fa Chuen 8/2559:
อสังหาริมทรัพย์ จำนวนธุรกรรม มูลค่าเฉลี่ย(M) ราคาเฉลี่ยตารางฟุต2 Σ
Heng Fa Chuen 22 ( 120.00%) $7.24 ( 13.48%) $10,558 ( 4.63%) 664.64