Chi tiết giao dịch

Ngày: 9/7/2016
Địa chỉ: Flat C, Floor 14, Block 22, Baguio Villa, Pokfulam
Loại: Bán
Diện tích (ft2): 1.520
Giá(M): $20,50
Giá/ft2: $13.487
{{contentString}}
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Ngày Địa chỉ Giá(M) Diện tích Giá/ft2
9/9/2016 Flat C, Floor 10, Block 20, Baguio Villa, Pokfulam Bán $21,50 1.520 $14.145
9/9/2016 Flat A, Floor 4, Block 17, Baguio Villa, Pokfulam Bán $21,68 1.580 $13.722
9/7/2016 Flat A, Floor 19, Block 21, Baguio Villa, Pokfulam Bán $13,50 1.020 $13.235
8/22/2016 Flat A, Floor 17, Block 25, Baguio Villa, Pokfulam Bán $13,31 1.135 $11.727
8/1/2016 Floor 25, Block 29, Baguio Villa, Pokfulam Bán $33,20 2.332 $14.237
Xem thêm giao dịch