0 Kết quả ghi nhận giao dịch
Ngày Địa chỉ Giá(M) Diện tích Giá/ft2