รายละเอียดธุรกรรม

วันที่: 8/25/2016
ที่อยู่: Flat A, Floor 7, Block 5, Pokfulam Gardens, Pokfulam
ประเภท: ขาย
ขนาด (ft2): 833
ราคา(M): $9.20
ราคาต่อตารางฟุต2: $11,044
{{contentString}}
ธุรกรรมย้อนหลังก่อนหน้านี้
วันที่ ประเภท ราคา(M) ราคาต่อตารางฟุต2 แก้ไข
9/10/2012 Sale 7.35 8,824 0.00
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
วันที่ ที่อยู่ ราคา(M) ขนาด ราคาต่อตารางฟุต2
9/12/2559 Flat F, Floor 14, Block 2, Pokfulam Gardens, Pokfulam ขาย $5.78 526 $10,989
9/12/2559 Flat G, Floor 6, Block 5, Pokfulam Gardens, Pokfulam ขาย $5.55 526 $10,551
9/8/2559 Flat B, Floor 12, Block 3, Pokfulam Gardens, Pokfulam ขาย $5.48 535 $10,243
8/31/2559 Flat B, Floor 5, Block 4, Pokfulam Gardens, Pokfulam ขาย $5.30 535 $9,907
8/30/2559 Flat A, Floor 21, Block 4, Pokfulam Gardens, Pokfulam ขาย $8.30 815 $10,184
ดูการทำธุรกรรมเพิ่มเติม