Ref: 150149 | Last Modified:

sun kai mansion

No.38-46 Hennessy Road

Bán: 30.000.000 HKD
Thanh toán hàng tháng: 116.465 HKD
Phần trả hàng tháng
Khoản vay :
Phần trả hàng tháng :
Diện tích gộp: 1.000 sqft ( 30.000 / sqft HKD)

Thông tin bất động sản

每層約一仟尺,三仟萬一層

Số tiền hoặc giá trị của việc xem xét Tốc độ
< $2,000,000 1.5%
$2,000,000 - $2,176,470 $30,000 + 20% thừa trên $2,000,000
$2,176,470 - $3,000,000 3%
$3,000,000 - $3,290,330 $90,000 + 20% thừa trên $3,000,000
$3,290,330 - $4,000,000 4.5%
$4,000,000 - $4,428,580 $180,000 + 20% thừa trên $4,000,000
$4,428,580 - $6,000,000 6%
$6,000,000 - $6,720,000 $360,000 + 20% thừa trên $6,000,000
$6,720,000 - $20,000,000 7.5%
$20,000,000 - $21,739,130 $1,500,000 + 20% thừa trên $20,000,000
> $21,739,130 8.5%

Gởi yêu cầu
Nhận thêm thông tin

First Residence (Real Estate) Agency Ltd
gọi
Xem tất cả các danh mục bởi đại lý
Giấy phép Công ty: C-023888
Website:
Giấy phép Đại lý:
First Residence (Real Estate) Agency Ltd 創富物業有限公司