Chi tiết giao dịch

Ngày: 9/12/2016
Địa chỉ: Flat G, Floor 6, Block 5, Pokfulam Gardens, Pokfulam
Loại: Bán
Diện tích (ft2): 526
Giá(M): $5,55
Giá/ft2: $10.551
{{contentString}}
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ