Chi tiết giao dịch

Ngày: 8/30/2016
Địa chỉ: Flat A, Floor 21, Block 4, Pokfulam Gardens, Pokfulam
Loại: Bán
Diện tích (ft2): 815
Giá(M): $8,30
Giá/ft2: $10.184
{{contentString}}
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ